retroject
برگرداندن ،پس انداختن
کلمات مشابه

retrolingual
(تش ).واقع در پشت زبان ،پس زبانى

retropulsion
درون ريزى( ناخوشى)

retroreflection
علوم هوايى : بازتابش

retrorocket
علوم هوايى : راکتى که براى مخالفت با حرکت رسانگر بطرف جلو روى ان نصب ميشود

retrorse
بطرف پايين و عقب خم شده

retrospect
شامل گذشته

retrospection
پس نگري

retrospective
پس نگرانه

retrospective falsification
روانشناسى : تحريف گذشته

retrospectively
با نگاه بگذشته ،چنانکه شامل گذشته شودياعطف بماسبق کند

retrothrust
علوم هوايى : تراست در جهت مخالف حرکت

retroversion
برگشتگى( زهدان بعقب)

retroverted
بعقب برگشته

retrributive
انتقامي

retry
تجديد نظر کردن( در)،دوباره محاکمه کردن ،دوباره ازمايش کردن

معنی retroject به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی