introgresseive
داخل شونده
کلمات مشابه

introgression
دخول ،ورود

introit
سرود افتتاحيه

introjection
روانشناسى : درون فکنى

intromission
مواد الحاقي

intromit
جا دادن

introrsal
( )introrse(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introrse
( )introrsal(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introspect
درخود فرورفتن , بخود برگشتن , بخود آمدن

introspection
تعمق

introspectionist
کسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است

introspective psychology
روانشناسى : روانشناسى درون نگر

introspectively
ازراه خودنگرى ،بطريق معاينه نفس

introsusception
در خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر

introversible
تو کشيدنى ،سوى درون برگشتنى

introversion
بدرون کشيدگي

معنی introgresseive به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی