نام فایل : دانلود معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک
گروه : معدن
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 227 کیلو بایت
تعداد صفحات : 213
بازدید : 9

دانلود فایل
خلاصه:
معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک

توضیحات:
معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمکفهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول:كلیات 1-1)هدف....................................... 151-2)پیشینه و تحقیق............................ 151-3)روش كار و تحقیق........................... 15فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ..... 17الف : کلیاتی درمورد نمکها ................... 181-2 تاریخچه نمک ............................. 182-2 نمک وموارد استفاده آن .................. 203-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ..... 20ب: ژئو شیمی و کانی شناسی .................... 274-2 ژئوشیمی ................................. 275-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌................ 286-2 کانی های همراه هالیت ................... 317-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری ............. 34پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ................ 378-2 شرایط تشکیل هالیت ....................... 379-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌................. 3910-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن .... 4111-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 4412-2 سبخا ................................... 4613-2 محیط های دریایی......................... 4714-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ................ 5315-2 اقیانوس ها ودریاها ..................... 5316-2 دریاچه ها .............................. 5417- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌.......... 5618-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ........... 5719-2 نهشته های نمک لایه ای .................. 5720-2 گنبدهای نمکی .......................... 5921-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی .......... 6122-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ......... 6223-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی .......... 63ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری........ 69 24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius 1877)) 6925-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)............. 7026-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz 1969)...... 7027-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus 1972)...... 7528-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک .. 7529-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری ........ 77آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 8230-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس..... 8231-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان.............. 861-31-2 گنبد نمكی قشم......................... 862-31-2 گنبد نمكی سیاهو....................... 883-31-2 گنبد نمكی گچین........................ 8932-2 نمك های ژوراسیك فوقانی.................. 9033-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان......... 911-33-2 گنبد نمكی علی آباد.................... 912-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد................ 913-33-2 نمك آبی راین.......................... 924-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد................ 925-33-2 نمك آبی نوق........................... 9334-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی........ 931-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان) 952-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد.. 973-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد................. 97الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد................ 98ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد.................. 98ج-كانال نمك عقدا............................. 9935-2 نمك های ائو-الیگوسن..................... 9936-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی....... 10137-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان.... 1031-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان.... 1042-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی 105الف-معدن كوه نمك.......................... 105ب-معدن تخت رستم........................... 105ج-معدن سردره.............................. 106د-معدن سیالك.............................. 106ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار 107و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار) 107ز-معدن راه راهك........................... 108ح-معدن كرند............................... 108ط-معدن ناروبنه............................ 109ی- معدن بنه كوه........................... 109ك-معدن رودخانه شور........................ 1093-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110الف-معدن گزوشك............................ 110ب-معدن چاه غلغل........................... 111ج-معدن شهر آباد........................... 111د-معدن حسین آباد ده نمك................... 112ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت................ 112و-نمك های محدوده سرخه..................... 113ز-معدن لاهورد.............................. 113ح-برونزدهای نمكی نمكان.................... 1136-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی.... 11938-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان.... 1201-38-2 زمین شناسی استان خراسان.............. 1202-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان....... 1221-معدن نمكی آبقوی......................... 1222-معدن نمك عمارلو......................... 1233-معدن نمك حصار یزدان..................... 1244-معدن نمك سلطان آباد..................... 1245-معدن نمك غار............................ 1246-معدن نمك اسلام قلعه...................... 1257-كالشور سبزوار........................... 1258-معدن نمك آبی گدار خماری................. 1259-نمك زار سبزوار.......................... 12510-نمك آبی جاجرم.......................... 12639-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن............... 1271-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن....الف-آثار نمكی استان لرستان.................. 1281-نمك چل قادی (سفید دشت).................. 1282-مظهر معدن نمكی چالكل.................... 1283-نمك چم چیر (امیر آباد).................. 1304-مظهر معدنی نمك بابا بهرام............... 13041-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن 1311-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن 131الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم........... 132زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر...... 1321- گنبد نمكی قم یا كوه نمك................. 1342- گنبد نمكی یزدان......................... 1353- گنبد نمكی آخ............................ 1364- گنبد نمكی شیخ حاجی...................... 1363-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر 13742-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن.... 1401-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 1402-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان 140خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان............. 1401-گنبد نمك مزرعه.......................... 1412-گنبد نمكی ایوند......................... 1423-گنبد نمكی سار........................... 1424-گنبد نمكی ترب........................... 1425-گنبد نمكی منور.......................... 1436-گنبد نمكی شوره دره...................... 1437-گنبد نمك قره آغاج تبریز................. 1438-گنبد نمك تازه كند....................... 1449-گنبد نمك نهند........................... 14410-گنبد نمكی داش اسپیران.................. 14411-گنبد نمكی خواجه........................ 14512-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ).............. 14513-گنبد نمكی قزلجه........................ 14514-معدن نمك هریس.......................... 14615-معدن نمك قاپولوق....................... 14616-گنبدهای نمكی اواوغلی................... 14617-گنبد نمكی خاك مردان.................... 14618-گنبد نمكی قلیچ تپه..................... 14619-گنبد نمكی زنجیره....................... 14820-گنبد نمك امیر بیك...................... 14821-گنبد نمكی شعبانلو...................... 14822-گنبد نمكی كشك سرای..................... 14923-معدن نمك مامان......................... 1493-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان......... 1501-معدن نمك خرم آباد(جبا).................. 1512-معدن نمك زهستر آباد..................... 1523-مظهر نمك گنبد........................... 1524-مظهر نمك گچی قشلاق....................... 1525-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 1536-مظهر نمك طالقان......................... 15343-2 نمك های پلیوسن........................ 15344-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون).. 1541-44-2 پلایاهای خور......................... 1552-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی............. 1573-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی.. 15845-2 نمك های عهد حاضر...................... 1601-45-2 دریاچه های شور ایران................ 160الف-دریاچه ارومیه......................... 160ب- دریاچه نمك............................. 162ج-دریاچه حوض سلطان........................ 163د-دریاچه بختگان........................... 164ه- دریاچه مهارلو.......................... 1659- دریاچه شورابیل اردبیل ................... 166فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار .............. 1671-3- موقعیت جغرافیایی ...................... 1682-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی .......... 169- زمین شناسی ............................... 1712-3 – زمین شناسی عمومی ..................... 1724-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ............ 1724-3-1- نمك S ............................... 1734-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S................ 1744-3-3- مارن زرشكی ........................ 1744-3-4- مارن الوان .......................... 1754-3-5- ولكانیك ............................. 1764-3-6- شیل سبز sh........................... 1774-3-7- گچ وشیل sh – G....................... 1784-3-8- ژیپس توده‌ای ....................... 1784-3-9- آهك قم O-M........................... 1794-3-10- سازند قرمز فوقانی .................. 1804-3-11-سازند هزار دره ...................... 1814-3-12- سازند كهریزك ....................... 1824-3-13- گچ كواترنر.......................... 1834-3-14- پادگانه های آبرفتی ................. 1834-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه ...... 1844-3-16- كفه های رسی و نمكی ................. 1854-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای ...... 1855-3-1- زمین شناسی ساختمانی ................. 1865-3-2- گسل‌ها ............................... 187-معادن فعال نمک گرمسار ..................... 1893-1-معدن كوهدشت كهن ........................ 1903-2-معدن نمك قائم .......................... 1923-3- معدن نمك غرب قائم ..................... 1933-4-معدن نمك مروارید ....................... 1933-5- معدن نمك سالار ......................... 1943-6- معدن نمك راهراهك ...................... 1953-7- معدن تخت رستم ......................... 1953-8-معدن نمك سیالك ......................... 1963-9- معدن نمك میلاد ......................... 1993-10- معدن نمك صادقی ....................... 2013-11- معدن نمك سرو.......................... 202فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك ... 2064-1- كارخانه نمك كوبی زهره.................. 2064-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره ......... 208فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ........... 211منابع ...................................... 213


کلمات کلیدی:
معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک;معادن نمک گرمسار ; گنبدهای نمک


دانلود کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن
دانلود کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر
دانلود کتاب گام به گام تا یک رزومه موثر
دانلود کتاب کلید موفقیت در کنکور
دانلود کتاب بازاریابی30 درجه
دانلود کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه
دانلود نمونه سوالات ازمون تجارت الکترونیک همراه با پاسخنامه
دانلود کتاب 200 فاکتور موثر در seo سایت
دانلود کتاب مرجع کامل multimedia builder
دانلود دانلود مقاله حسابداری دولتی