نام فایل : دانلود بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
گروه : علوم انسانی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 1.549 مگا بایت
تعداد صفحات : 154
بازدید : 7

دانلود فایل
خلاصه:
بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

توضیحات:
بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایهچكیده: 1مقدمه: 2فصل اول: كلیات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی. 41-2-1 تحقیقات خارجی: 42-2-1 تحقیقات داخلی: 73-1 بیان مسئله 94-1 چارچوب نظری تحقیق: 115-1 فرضیه های تحقیق: 116-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 137-1 اهداف تحقیق: 148-1 حدود مطالعاتی. 159-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی: 15فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه 172-2مبانی نظری تحقیق. 181-2-2هزینه سرمایه: 182-2-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 191-2-2-2هزینه خاص بدهی. 192-2-2-2هزینه خاص سهام ممتاز. 193-2-2-2هزینه خاص سهام عادی. 204-2-2-2هزینه خاص سود انباشته 203-2-2مدلهای هزینه سرمایه 211-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته 212-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده 213-3-2-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 224-3-2-2مدل رشد سود تقسیمی. 224-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 235-2-2مفهوم ساختار سرمایه 236-2-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 247-2-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 268-2-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 289-2-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی. 2910-2-2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 301-10-2-2دیدگاه سود خالص : 342-10-2-2 دیدگاه سنتی : 353-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات.. 374-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شركت ها 385-10-2-2 الگوی میلر. 3911-2-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی. 3912-2-2 تئوری توازی ایستا : 4013-2-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 4114-2-2فرضیه جریان نقدی آزاد : 4215-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 4216-2-2مالیات و ساختار سرمایه : 4317-2-2مالیات بر درآمد شرکت : 4418-2-2اثر هزینه های ورشکستگی. 4419-2-2مالیات و هزینه های ورشکستگی. 4620-2-2سایر نواقص بازار سرمایه : 4821-2-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست.. 4822-2-2تفاوت هزینه های وام گیری. 4923-2-2هزینه های نمایندگی. 4924-2-2 سیگنال های مالی. 5125-2-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 5226-2-2ساختار مطلوب در عمل. 5227-2-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 5328-2-2 انعطاف پذیری مالی. 54فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه 572-3فرضیات تحقیق. 583-3روش تحقیق: 594-3جـامـعه آمـاری: 595-3 مدل تحقیق : 606-3 متغیرهای تحقیق. 611-6-3 متغیر وابسته تحقیق: 612-6-3 متغیر های مستقل: 637-3 نمونه آماری: 648-3 نحوه جمع آوری اطلاعات: 659-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 651-9-3 آزمون معنی دار بودن مدل. 652-9-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 6610-3 آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: 661-10-3 ناهمسانی واریانس.. 662-10-3 خود همبستگی. 683-10-3 خطای تصریح در مدل. 694-10-3 نرمال بودن داده ها: 705-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4 مقدمه‏ 732-4 آمار توصیفی. 733-4 آمار استنباطی: 761-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول: 762-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 863-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 884-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها: 91فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5 مقدمه 942-5 نتایج تحقیق: 951-2-5 نتایج حاصل از فرضیه اول: 952-2-5 نتایج حاصل از فرضیه دوم: 963-2-5 نتایج حاصل از فرضیه سوم : 964-5 پیشنهاد‌های تحقیق. 981-4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق. 982-4-5 سایر پیشنهاد‌ها 993-4-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی: 995-5 محدودیت‌های تحقیق: 100پیوست هاپیوست الف) نام شرکت ها 102پیوست ب) جداول و نمودارهای آماری. 106منابع و ماخذمنابع فارسی: 151منابع لاتین: 153چکیده انگلیسی: 156جدول 1-2 رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی. 32جدول 2-2 نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته در مورد ساختار سرمایه 9جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق. 74جدول 2-4 آمار توصیفی ارزش نهایی وجه نقد 74جدول 3-4 آمار توصیفی برخی از متغیر های مستقل. 75جدول 4-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 76جدول 5-4 خلاصه آزمون ها 77جدول 6-4 پانل بدون اثرات (تعداد مشاهده: 564) 78جدول 7-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 79جدول 8-4 خلاصه آزمون ها 80جدول 9-4 پانل بدون اثرات (تعداد مشاهده: 564 ) 81جدول 10-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 82جدول 11-4 خلاصه آزمون ها 82جدول 12-4 پانل بدون اثرات (تعداد مشاهده: 564) 83جدول 13-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 84جدول 14-4 خلاصه نتایج. 85جدول 15-4 پانل اثرات تصادفی (تعداد مشاهده: 564 ) 85جدول16-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 86جدول 17-4 خلاصه آزمون ها 87جدول 18-4 پانل اثرات ثابت (تعداد مشاهده: 564) 88جدول 19-4 دهك های ارزش نهایی وجه نقد 89جدول 20-4 آزمون مدل 6 ، ضریب تعیین و تاثیر ارزش نهایی وجه نقد بر ساختار سرمایه 90جدول 21-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به روش بازدهی غیر عادی به روش متوسط 3 سال 91جدول 22-4 نتایج آزمون فرضیه دوم: 92جدول 23-4 نتایج آزمون فرضیه سوم : 92نمودار 1-2 رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی. 32نمودار 2-2 رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه 34نمودار 3-2 رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه طبق نظریه سنتی. 35نمودار4-2 نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی هنگامی که هزینه های ورشکستگی هست ولی مالیات پرداخت نمی شود. 46نمودار 5-2 ارزش شرکت در بودن مالیات و هزینه های ورشکستگی. 47نمودار 6-2 ارزش شرکت با وجود مالیات، هزینه های ورشکستگی و هزینه های کنترل. 51نمودار 1-4 دهک های ارزش نهایی وجه نقد 89نمودار 2-4 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند و وانگ... 90نمودار 3-4 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك. 91نمودار 1-5 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند و وانگ... 97نمودار 2-5 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك. 98چكیده:هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه ی اول آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران ارزشی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلندووانگ مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه ی معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.وا‍ژه های كلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایهمقدمه:شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهامیکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای، برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.


کلمات کلیدی:
بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه; رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه


دانلود پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی
دانلود پروژه کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک
دانلود پروژه کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی
دانلود پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز
دانلود پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره
دانلود طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل
دانلود پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر
دانلود کتاب فیزیک 3 و ازمایشگاه
دانلود کتاب شیمی 3 و ازمایشگاه
دانلود کتاب حسابان