خلاصه:
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات:
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچكیده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: كلیات تحقیق1-1-مقدمه : 42-1 بیان مسأله 43- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 64-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 85-1 اهداف تحقیق. 91-5-1 هدف کلی. 92-5-1 هدف ویژه 96-1 چارچوب نظری تحقیق. 97-1 فرضیات تحقیق. 128-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه: 152-2 بازار مالی: 151-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 161-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه 162-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 163-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) 174-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 172-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 171-2-2-2 بازار پول. 182-2 -2-2 بازار سرمایه 183-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 184-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 195-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 216-2 دارایی. 221-6-2 دارایی مالی. 227-2 اوراق بهادار. 238-2 سهام عادی. 239-2 بازدهسهام 241-9-2 مفهوم بازده 2410-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 241-10-2 بازده تحقق یافته 252-10-2 بازده مورد انتظار. 2511-2 اجزای بازده 251-11-2 سود دریافتی. 252-11-2 سود(زیان)سرمایه 2512-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. 291-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. 2913-2 شاخص های اندازه 301-13-2 میزان دارایی شرکت.. 302-13-2 میزان فروش کل شرکت.. 303-13-2 لگاریتم فروش کل. 314-13-2 تعداد پرسنل شرکت.. 315-13-2 ارزش بازار شرکت.. 3114-2مفهوم ارزش.. 3215-2 انواع ارزش.. 321-15-2 ارزش اسمی. 323-15-2 ارزش بازار. 334-15-2 ارزش انحلال. 345-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. 346-15-2 ارزش ذاتی. 347-15-2 ارزش منصفانه 3516-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 3517-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. 3518-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. 3619-2 مدل های تعادلی. 361-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. 372-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 391-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. 413-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 411-3-19-2 عامل اندازه 432-3-19-2 عامل ارزش.. 4324-2 پیشینه تحقیق. 441-24-2 تحقیقات در خارج از ایران. 442-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 49فصل سوم: روش اجرای تحقیق1-3- مقدمه 532-3 روش تحقیق. 533-3 جامعه مطالعاتی. 544-3 قلمرو تحقیق: 551-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق : 552-4-3-قلمرو زمانی تحقیق : 553-4-3-قلمرو مکانی تحقیق : 555-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. 566-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 587-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 58فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1-4 مقدمه: 642-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 643-4 آزمون فرضیه ها 651-3-4 فرضیه اول. 672-3-4 فرضیه دوم 714-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 755-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه 766-4 آزمون هم خطی. 867-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 87فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات1-5-مقدمه 912-5 نتایج آزمون فرضیه ها 911-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره 912-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره 933-5 نتیجه گیری. 934-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق. 955-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 966-5 محدودیت های تحقیق. 97پیوستها:پیوست الف: 99پیوست ب: 105پیوست ج: 111پیوست د: 117پیوست ه: 123منابع و ماخذ:منابع فارسی: 131منابع لاتین: 133منابع اینترنتی: 135چکیده انگلیسی .......................................................................................................136نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام 10نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics) 65نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی. 66نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده 67نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 68نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 69نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده 71نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.. 72نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H.. 73نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی. 76نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه 77نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H.. 80نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M.. 81نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L. 82نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H.. 83نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M.. 84نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L. 85نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل. 86نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها 87نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 89نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی. 56نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار. 53نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 70نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 70نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 74نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.. 74چكیده:در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شركت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.واژگان كلیدی: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HMLمقدمه:از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شركت ها است و مهمترین هدف هرسرمایه گذار كاهش ریسك و كسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور ،سرمایه گذاران سهام شركتهای مختلف را با یكدیگر مقایسه می كنند و بهترین ها را در سبد سهام خود جای می دهند . یكی از ابزارهایی كه موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، كسب بازدهی سهام بالا است چرا كه سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند . در بازار های سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است كه پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شركت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شركت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو كننده قدرت نقدینگی شركت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود . همچنین با توجه به اینكه یكی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یك دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شركت ها است ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یكی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید كه آیا بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یكی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملكرد شركتها است . سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شركت های مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شركتها می باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است . بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است كه(1) سود نقدی توزیع شده بین سهام داران یكی از اجزای تشكیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یكی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یك دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است


کلمات کلیدی:
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران; رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانلود دانلود چگونه وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم
دانلود دانلود چگونه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم
دانلود دانلود چگونه به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم
دانلود دانلود چگونه ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را كاهش یا از بین ببرم
دانلود دانلود چگونه مشکل چاقی را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم
دانلود دانلود چگونه مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموز را بر طرف کنم
دانلود دانلود چگونه به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم
دانلود دانلودچگونه مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم
دانلود دانلود چگونه با ارائه راهکار های جذب توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت ریاضی تقویت نمایم
دانلود دانلود چگونه مهارت خواندن را در علیرضا دانش آموز پایه تقویت نمایم