نام فایل : دانلود مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسكان غیر رسمی درشهر یزد
گروه : مدیریت
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 27 کیلو بایت
تعداد صفحات : 40
بازدید : 6

دانلود فایل
خلاصه:
این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسكان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد یا این هدف كه ضمن تبیین شاخص های اسكان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وكالبدی به مقایسه تطبیقی اسكان غیر رسمی شهر یزد با اسكان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است

توضیحات:
این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسكان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف كه ضمن تبیین شاخص های اسكان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وكالبدی به مقایسه تطبیقی اسكان غیر رسمی شهر یزد با اسكان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است.روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش كتابخانه ای ،ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ومشاهده بهره گرفته شده است . نوع نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها ازنرم افزارSpssExcel استفاده شده استعوامل موثر در پیدایش وگسترش اسكان غیر رسمی درشهر یزد ( محله حسن آباد ) مهاجرت، بی كاری ،كمبود درآمد، ارزانی زمین ومسكن و.... بوده است. كه اولین عامل حاشیه‌نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی واجتماعی است تعداد افراد وخصوصیات آنها در حاشیه ها متفاوت است.اسكان غیر رسمی كه با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی ،زاغه نشینی،‌كپرنشینی و.... نیز مترادف گردیده است. از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای است كه عدم توازن ونابرابری سطح زندگی در روستا وشهر خودباعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس ازمدتی شهرها رااشباع میكندسازمانها ومسئولین كنترل كننده شهری از پذیرایی آنها ‌می مانند تعدادی از روستائیان خود رابا محیط وفق نداده وجذب حاشیه ها می شوند.واژگان كلیدی : اسكان غیر رسمی- حاشیه نشینی – توانمندسازی – ساماندهیفهرست مطالبچكیدهمقدمهالف ) بیان موضوع وتشریح آنب)اهمیت وضرورت تحقیقج) پیشینه تحقیقد)‌ وضعیت محدوده مورد مطالعههـ ) سوألات تحقیقفرضیات تحقیقو) روش تحقیقالف ) خلاصه‌ای از شرایط جغرافیایی ( طبیعی )ویژگیهای انسانی واقتصادیتقسیمات اداریمشخصات آب و هوایینقش دولتهاجغرافیای شهری محدوده مورد مطالعهاصول اساسی تبیین اسكان غیر رسمیعلل حاشیه نشینیعلل حاشیه نشینی درشهر یزداسكان غیر رسمی در جهاناسكان غیر رسمی در ایرانآزمون فرضیاتنتیجه گیریپیشنهادات و راهكارهامنابع و مأخذ


کلمات کلیدی:
اسكان غیر رسمی;حاشیه نشینی ; توانمندسازی; ساماندهی


دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ضد یخ
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه