معنی metal gauze به فارسی

دیکشنری عمومی

علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

لغات مشابه metal gauze

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

metal stamping : علوم مهندسى : قالب گيرى فلزى

metal working : معمارى : فلزکارى

metal cone tube : الکترونيک : لامپ مخروطى فلزى

metal covered : روئين تن

metal cutting bandsaw : علوم مهندسى : تيغ اره فلز بر

دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق اضطراب
دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق پرخاشگری
دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحلیل محتوا
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اقدام به خودکشی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان
دانلود تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل
دانلود مالیات حقوق