معنی metal foundry به فارسی

دیکشنری عمومی

علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

لغات مشابه metal foundry

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

metal stamping : علوم مهندسى : قالب گيرى فلزى

metal working : معمارى : فلزکارى

metal cone tube : الکترونيک : لامپ مخروطى فلزى

metal covered : روئين تن

دانلود جاهلیت
دانلود نمونه قرارداد اجاره نامه
دانلود نمونه قرارداد اجاره یك باب پاركینگ
دانلود نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی
دانلود نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی
دانلود نمونه قرارداد طبق غذا
دانلود نمونه قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه كاران
دانلود نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی ملك
دانلود نمونه قرارداد اجرای کامل سقف تیرچه بلوک