معنی metal coat به فارسی

دیکشنری عمومی

علوم مهندسى : روکش فلزى

لغات مشابه metal coat

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

دانلود نظام آموزشی هندوستان
دانلود نظام آموزشی سوئد
دانلود علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی
دانلود علل تشکیل کلاس هاس درس چند پایه
دانلود طرح درس روزانه تك آموزشی شنا
دانلود طرح درس آموزش نشانه ی "گ"
دانلود جزوه آموزشی طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی
دانلود شیوه های نوین در آموزش عالی
دانلود سنجش پرونده ای
دانلود روشهای نوین انشا با رویكردی به خلاقیت