معنی metagnostics به فارسی

دیکشنری عمومی

فلسفه ماورا

لغات مشابه metagnostics

metal : فلزي , آهني , فلز , آهن دار

metal alloy : علوم مهندسى : الياژ فلز

metal bath : شيمى : حمام فلز

metal carbide : علوم مهندسى : کاربيد فلز

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

دانلود ازمایش تقویت كننده های تفاضلی و بررسی پاسخ فركانسی
دانلود مقاله برق صنعتی
دانلود تحقیق I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت
دانلود مقاله آشنایی با IP Telephony
دانلود نمونه بیمه نامه تمام خطر نصب
دانلود نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور
دانلود نمونه درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار
دانلود نمونه درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه
دانلود نمونه قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی
دانلود نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه کاره در حال احداث