آرام کردن ، تسکین دادن

     افسانه ،‌اسطوره

     نزدیک شدن

     جمعیت

پاسخ شما :
پاسخ صحیح :

ضریبی از درصد و تعداد پاسخ صحیح

امتیاز تعیین کننده رتبه شماست